PRZEGLĄDY/POMIARY ELEKTRYCZNE

Zajmujemy się przeglądami instalacji elektrycznych, które wymagane są przez polskie prawo budowlane.

Kontrolą tą powinne być objęte badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Zgodnie z wymaganiami ustawy kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. 

Wytyczne COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. „ Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych”określono czasookresy wykonywania poszczególnych badań. Określone zostały w poniższej tabeli: 

Podczas badań i oględzin natrafiamy na uszkodzenia lub zaniedbania często niezawinione przez administratora a zagrażające w pośredni sposób życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku. Przykładem może być zablokowany drewnianym klinem wyłącznik p.poż, którego zadaniem, po użyciu przycisku pożarowego wyłącznika prądu jest odcięcie napięcia do zagrożonego budynku lub jego części. Usługą kompleksową jest wykonanie przeglądu i usunięcie usterek przed wypisaniem stosownych dokumentów potwierdzających zdatność do eksploatacji danych urządzeń. 

Specjalizujemy się w pomiarach instalacji elektrycznej budynków służby zdrowia oraz innych obiektów posiadających instalację w układzie IT lub TT ze względu na wymóg stosowania instalacji elektrycznej zapewniającej wysokie bezpieczeństwo. 

W Polsce aby nadzór budowlany odebrał budynek potrzeba wykonać końcowe pomiary instalacji elektrycznej oraz odgromowej jeżeli takowa występuje. W przypadku nowo wybudowanych budynków wykonujemy odbiory nowych instalacji elektrycznych takich jak domki jednorodzinne, lokale usługowe itp.

Prowadzimy również badania jakości i charakterystyki poboru energii elektrycznej. Usługa jest przydatna gdy planują Państwo inwestycje takie jak: instalacja wrażliwego drogiego sprzętu medycznego (tomografy itp); kompensacja mocy biernej; dobór przyłącza elektrycznego, przygotowanie merytoryczne inwestycji na potrzeby projektu lub opłacalności inwestycji.